May
29
0
Wezwanie do wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym, jak również — w trybie udostępnienia informacji publicznej i za pomocą poczty elektronicznej — do powiadomienia FWS o numerach lub sygnaturach akt właściwych postępowań dotyczących tych osób.

FWS wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego opublikowania w Internecie opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o zasadniczych zarzutach przedstawionych załączoną petycją FWS z dnia 2020-05-27 (26509627.fws).

Gdy w Polsce w 2015 r. po raz pierwszy od 1989 r. zwycięski komitet wyborczy zdobył większość sejmową umożliwiającą sformowanie samodzielnego rządu, polski ustrój ujawnił ostatecznie i niewątpliwie brak prawnych i politycznych narzędzi ochrony demokracji, którymi obywatele mogliby powstrzymać rozrost władzy finansowanych z zagranicy, w szczególności przez Unię Europejską, przestępczych ugrupowań politycznych, które pozorują obecnie w Polsce pełnienie zadań “partii politycznych”. Kryminalizacja partii politycznych wyjętych spod demokratycznego nadzoru jest patologicznym rozwinięciem procesów obserwowanych w państwach Unii Europejskiej (Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, red. W. Gagatek, K. Walecka, Kraków-Warszawa 2016, s. 270, 280, 359):

Stąd widzimy pojawienie się nowego typu partii — partii kartelowej, którą cechuje wzajemne przenikanie się (interpenetration) partii i państwa, a także nowy wzór zmowy międzypartyjnej. W tym sensie, może bardziej odpowiednia byłaby teza o powstaniu partii kartelowych w liczbie mnogiej, skoro ich rozwój zależy od zmowy i współpracy pomiędzy pozornymi konkurentami oraz od porozumień, które z konieczności wymagają zgody i współpracy ze strony wszystkich lub prawie wszystkich liczących się partii. (…) Ponadto politycy w pogoni za długoterminową karierą zaczynają postrzegać swoich politycznych przeciwników jako kolegów profesjonalistów napędzanych tym samym pragnieniem bezpieczeństwa pracy, stojących twarzą w twarz z tymi samymi rodzajami napięć jak oni sami i z którymi trzeba będzie prowadzić interesy na dłuższą metę. Równowaga staje się ważniejsza niż triumf, a polityka staje się raczej pracą niż powołaniem. (…) Inaczej ujmując ten problem, można stwierdzić, że partie odeszły od reprezentowania interesów obywateli wobec państwa na rzecz reprezentowania interesów państwa wobec obywateli.

Nie jest to zjawisko nowe (Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005, s. 27; L’Ancien Régime et la Révolution, 1856):

Śledząc w najogólniejszym zarysie przebieg tej Rewolucji, postaram się pokazać, jakie zdarzenia, jakie błędy i mylne rachuby sprawiły, że ciż sami Francuzi musieli odstąpić od swoich początkowych zamiarów i, zapominając o wolności, zapragnęli stać się już tylko równymi sługami władcy świata; w jaki sposób rząd silniejszy i znacznie bardziej absolutny niż ten, który Rewolucja obaliła, ponownie przejmuje i skupia w swoich rękach całą władzę, znosi te wszystkie tak drogo okupione wolności, umieszcza w ich miejsce ich malowane obrazki i, nazywając władzą ludu oddawanie głosów przez wyborców, którzy nie mogą ani pytać i żądać odpowiedzi, ani umawiać się, ani wybierać, nazywając dobrowolnym uchwalaniem podatków przyzwolenie niemych albo ujarzmionych zgromadzeń oraz odbierając narodowi zdolność rządzenia sobą, najważniejsze gwarancje prawne, wolność myślenia, mówienia i pisania, czyli to, co było najcenniejsze i najszlachetniejsze w zdobyczach roku 89 - sam jeszcze stroi się w to wielkie imię.

Usunięcie partyjnych nominatów z Sądu Najwyższego jest warunkiem zapewnienia w Polsce demokracji i praworządności, szczególnie ważnych dla FWS w związku z inicjatywą ochrony rodziny przed państwowym bezprawiem, podjętą przez FWS.

http://ipfs.familyprotection.eu/ipfs/QmP1yLBwD3MnTvVSvLJx76cx2HaFZX3ymPrW7qFi53qJom/

http://wolnespoleczenstwo.org/pl/wynoscie-sie-wszyscy-z-sadu-najwyzszego/

Add comment

Fill out the form below to add your own comments