Mar
26
0
Wezwanie do uchwalania przez Sejm każdej ustawy w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Fundacja Wolne Społeczeństwo żąda od Sejmu uchwalania ustaw zgodnie z Konstytucją mimo ryzyka infekcji wirusowej, wskazując, że głosowanie posłów nie obserwowane przez właściwą liczbę innych posłów byłoby (będzie) oczywiście nieważne, tak samo jak głosowanie wyborców w wyborach do Sejmu podejmowane poza pomieszczeniami komisji wyborczej lub bez ustalenia uprawnienia do głosowania. Posłowie nie mogą zgodnie z Konstytucją cieszyć się poselskimi uprawnieniami i władzą, a jednocześnie nie wykonywać związanych z nimi obowiązków.

Wobec upublicznionych do dnia 26 marca 2020 r. zapowiedzi Marszałka Sejmu uchwalania przez Sejm ustawy albo ustaw pod nieobecność posłów lub bez obecności przy czynności uchwalania co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Fundacja Wolne Społeczeństwo:

(1) wzywa Sejm Rzeczypospolitej i Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej do niezwłocznego porzucenia zamiaru naruszania obowiązku orzekania w obecności konstytucyjnie wymaganej liczby posłów;

(2) zawiadamia Prokuraturę, że poczynione w powyższym zakresie zapowiedzi stanową przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego;

(3) wzywa Prokuraturę do podjęcia czynność służących powstrzymaniu uchwalania ustaw bez obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w jednym pomieszczeniu;

(4) domaga się od Sejmu Rzeczypospolitej inicjatywy zmiany Konstytucji umożliwiającej obywatelom bezpośredni udział w stanowieniu prawa obok posłów za pomocą narzędzi działania zdalnego zabezpieczonego indywidualnie dla każdego obywatela publicznym kluczem kryptograficznym utworzonym przez tego obywatela, znanym tylko jemu i oznajmionym innym obywatelom i administracji Sejmu po podpisaniu tego klucza elektronicznym podpisem osobistym tego obywatela określonym kluczem lub certyfikatem zapisanym w wydanym przez Rzeczpospolitą dokumencie “dowodu osobistego” tego obywatela, po zapewnieniu demokratycznego podziału głosów miedzy obywateli biorących osobiście udział w stanowieniu prawa a posłów będących przedstawicielami Narodu poprzez przyznanie każdemu obywatelowi głosu pojedynczego, a każdemu posłowi głosów w liczbie określonej liczbą wyborców, którzy go wybrali;

(5) domaga się od Sejmu Rzeczypospolitej inicjatywy ustawodawczej zapewnienia uznawania przez funkcjonariuszy Rzeczypospolitej podpisu osobistego złożonego bez połączenia z Internetem za pomocą klucza lub certyfikatu zapisanego w “dowodzie osobistym” wydanym przez Rzeczpospolitą.

(…)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 120 Konstytucji Sejm nie jest uprawniony do uchwalania ustaw bez obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w jednym pomieszczeniu. Wymóg obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów podczas uchwalania ustaw ma na celu zapewnienie nadzoru oraz kontroli nad czynnościami ustawodawczymi. Posłowie mają obowiązek obserwować czynności ustawodawcze, w których biorą udział, i zapewniać zgodność z prawem ich przebiegu. Potrzebę takiej kontroli potwierdziły niedawne czyny przestępczego głosowania podejmowanego za posła nieobecnego. Potrzeba ta wynika z zagrożenia przymuszaniem posłów do głosowania wedle życzeń osób trzecich. Głosowanie posłów nie obserwowane przez właściwą liczbę innych posłów byłoby (będzie) oczywiście nieważne, tak samo jak głosowanie wyborców w wyborach do Sejmu podejmowane poza pomieszczeniami komisji wyborczej lub bez ustalenia uprawnienia do głosowania.

Posłowie nie mogą zgodnie z Konstytucją cieszyć się poselskimi uprawnieniami i władzą, a jednocześnie nie wykonywać obowiązków związanych z uprawnieniami i władzą.

Ryzyko infekcji wirusowej nie stanowi podstawy zawieszenia stosowności art. 120 Konstytucji. Jeśli poseł obawia się wykonywania swych obowiązków, to może zrzec się mandatu poselskiego. Fundacja Wolne Społeczeństwo nie widzi przeszkód w znalezieniu osób gotowych dla Rzeczypospolitej ponieść ryzyko zdrowotne, a nawet pracować przez 4 lata w izolacji. Osoby, które nie cenią Ojczyzny w stopniu uzasadniającym ponoszenia dla Niej ryzyka, powinny niezwłocznie zrezygnować ze stanowisk państwowych.

Ogłoszone przez Marszałka Sejmu zaistnienie technik pozwalających na zdalne tworzenie prawa znosi ostatnie przeszkody dla urzeczywistnienia demokracji bezpośredniej, które były przyczyną wprowadzenia instytucji posła na Sejm Rzeczypospolitej. Skoro przyznaje się, że obecność w sali sejmowej nie jest konieczna do stanowienia prawa, to należy niezwłocznie umożliwić obywatelom udział w stanowieniu prawa za pomocą środków pozwalających obecnie na demokratyczne zdalne tworzenie prawa. Instytucja posła na Sejm Rzeczypospolitej może już zostać sprowadzona zgodnie z jej pierwotnym założeniem do funkcji pomocniczej w demokracji.

Utworzenie przez obywateli na potrzeby udziału w tworzeniu prawa publicznych kluczy kryptograficznych jest konieczne dla wykluczenia zagrożenia wynikającego z możliwości ujawnienia w czasie wytwarzania dokumentu “dowodu osobistego” osobie trzeciej klucza zawartego w tym dokumencie. Uznawanie podpisu złożonego za pomocą urządzenia nie podłączonego do Internetu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności działania obywateli w sprawach państwowych.

(…)

#26419899.fws

Wezwanie, s. 1.

Wezwanie, s. 2.

Wezwanie, s. 3.

Wezwanie, PDF, s. 1 — 3.

Add comment

Fill out the form below to add your own comments