Jul
15
0
Pedofilskie lobby w rzekomej komisji antypedofilskiej

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Sejm Rzeczypospolitej do odstąpienia w dniu 15 lipca 2020 r. w czasie 14 posiedzenia Sejmu 9 kadencji od czynności “powołania 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”,

[Read more…]

Jun
01
0
Notification of a fraudulent legal representation / Powiadomienie o oszukańczej reprezentacji prawnej

I.EN.

Fundacja Wolne Spoeczestwo (FWS) demands that the Hodge Jones & Allen Solicitors immediately stop the fraudulent case preparation for the defence of Ms B., a Polish mother whose child has been abducted in England and given into adoption on a false ground of the EU law by an English judge cooperating with Polish officials and a swindler detective with governmental connections and buffoon reputation in Poland to outsmart the mother having no idea of law, no sufficient command of English language and possibly some difficulties in reasoning.

[Read more…]

May
29
0
Wezwanie do wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym, jak również — w trybie udostępnienia informacji publicznej i za pomocą poczty elektronicznej — do powiadomienia FWS o numerach lub sygnaturach akt właściwych postępowań dotyczących tych osób.

FWS wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego opublikowania w Internecie opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o zasadniczych zarzutach przedstawionych załączoną petycją FWS z dnia 2020-05-27 (26509627.fws).

[Read more…]

May
08
0
FWS zarzuca sędziom Sądu Najwyższego poplecznictwo w fałszowaniu wyborów

Fundacja Wolne Społeczeństwo zarzuca sędziom Sądu Najwyższego pomocnictwo udzielane politykom partii politycznych i współdziałającym z nimi urzędnikom oraz funkcjonariuszom mediów rządowych: (1) w fałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2019 r. oraz wyborów prezydenckich w 2020 r.; (2) w obsadzaniu i dopuszczaniu sprawowania urzędów sędziowskich wbrew prawu od 1997 r., i to w recydywie, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 29 listopada 2007 r. pod sygnaturą akt: SK 43/06; (3) w ukrywaniu innych czynów przestępczych przeciwko demokracji i praworządności oraz przeciwko normom praw człowieka, popełnianych lub organizowanych w Polsce bezkarnie przez polityków partii politycznych; także (4) w czynach zbrodniczych przeciwko dziecku i rodzinie, w szczególności w organizowaniu porwań i wykorzystywania dzieci pod pozorem “adopcji” zagranicznej.

[Read more…]

Apr
30
0
FWS w sprawie nielegalnych działań prezesa Sądu Najwyższego

Fundacja Wolne Społeczeństwo wzywa Prokuraturę do niezwłocznego wszczęcia postępowania karnego w sprawie ukrycia zarzutów przeciwko ważności wyborów parlamentarnych w 2019 r., niezgodnego z prawem powołania sędziów, bezprawnej obsady sądów, niezgodnego z prawem powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w osobie Małgorzaty Gersdorf i niezgodnego z prawem pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, oraz niezwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego przez M. Gersdorf.

[Read more…]

Apr
24
0
Konstytucyjny protest SWS przeciwko ważności wyborów prezydenckich

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) kieruje do Sądu Najwyższego protest wyborczy oparty bezpośrednio o przepisy art. 129 ust. 2 w związku z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko ważności wyborów na urząd prezydenta organizowanych w 2020 r. bez kampanii wyborczej i z głosowaniem korespondencyjnym za pośrednictwem Poczty Polskiej podporządkowanej rządowi, oraz podnosi zarzuty przestępczego działania Państwowej Komisji Wyborczej i Sądu Najwyższego w sprawach ważności wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2019 r. oraz działania Poczty Polskiej w tych wyborach. SWS wykonuje inicjatywę ochrony demokracji w ramach Civil Freedom Alliance.

[Read more…]

Apr
23
0
Andrzej Duda oskarżony o prezydenckie poplecznictwo w porywaniu i wykorzystywaniu dzieci

Fundacja Wolne Społeczeństwo oskarża Andrzeja Dudę, ubiegającego się o ponowne powierzenie mu urzędu prezydenta, o czyny poplecznictwa wypełniające znamiona przestępstwa znieważania obywateli, a wśród nich — osób wspierających oskarżyciela, wolontariuszy i działaczy oskarżyciela, poprzez naruszające istotę prawa do społecznej ochrony dziecka, umyślne i dokonywane dla osobistych i politycznych korzyści ignorowanie oraz ukrywanie społecznego sprzeciwu wobec zbrodni na dzieciach oraz ignorowanie potrzeby ochrony dziecka i rodziny drogą egzekwowania prawa.

[Read more…]

Apr
03
0
Zobowiązanie do wystąpienia przeciw porywaczom Adama Krupińskiego i do obrony jego praw

W nawiązaniu do przedstawionego dnia 2 kwietnia 2020 r. przez Telewizję Polską wystąpienia Agaty Kornhauser-Dudy w kampanii wyborczej jej małżonka, Andrzeja Dudy, które dotyczyło możliwości składania przez dzieci życzeń świątecznych osobom najbliższym i samotnym, Fundacja Wolne Społeczeństwo zobowiązała Agatę Kornhauser-Dudę oraz Zarząd Telewizji Polskiej do podjęcia współdziałania ze Stowarzyszeniem Wolne Społeczeństwo w celu niezwłocznego doprowadzenia do osobistego i prywatnego kontaktu Adama Krupińskiego z jego babcią, panią Teresą, i zapewnienia realizacji kontaktu zgodnej z sądową gwarancją udzieloną pani Teresie.

[Read more…]

Apr
02
1
Wezwanie do postępowania karnego i kontroli sejmowej nadzwyczajnych czynności rządowych

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuraturę do niezwłocznego wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej w marcu 2020 r. dla korzyści osobistych, korzyści politycznych lub korzyści majątkowych przez członków Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Komendanta Głównego Policji i przez osoby współdziałające z nimi przestępstw przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w zakresie zadań ochrony zdrowia poprzez bezprawne podejmowanie poza stanem nadzwyczajnym oraz bez ujawnienia lub przeprowadzenia epidemiologicznej i ekonomicznej analizy porównawczej skutków alternatywnego działania ochronnego, czynności rządowych obejmujących ograniczanie praw i wolności obywatelskich oraz praw człowieka i praw dziecka w stopniu dopuszczalnym wyłącznie w stanie nadzwyczajnym.

[Read more…]

Mar
31
0
Wezwanie do zarządzenia referendum w sprawie stanu klęski żywiołowej w Polsce

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa do zarządzenia w Polsce powiązanego z najbliższymi wyborami prezydenckimi referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz do egzekwowania odpowiedzialności karnej oraz cywilnej i majątkowej funkcjonariuszy publicznych winnych ograniczania dla własnych korzyści wbrew prawu konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich i politycznych poza stanem nadzwyczajnym i bez demokratycznej konieczności, jak również winnych organizowania państwowej ochrony zdrowia na koszt obywateli, bez odszkodowania, w szczególności na szkodę obywateli polskich, którzy nie przekroczyli 60 roku życia i ich rodzin.

[Read more…]

Mar
26
0
Wezwanie do uchwalania przez Sejm każdej ustawy w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Fundacja Wolne Społeczeństwo żąda od Sejmu uchwalania ustaw zgodnie z Konstytucją mimo ryzyka infekcji wirusowej, wskazując, że głosowanie posłów nie obserwowane przez właściwą liczbę innych posłów byłoby (będzie) oczywiście nieważne, tak samo jak głosowanie wyborców w wyborach do Sejmu podejmowane poza pomieszczeniami komisji wyborczej lub bez ustalenia uprawnienia do głosowania. Posłowie nie mogą zgodnie z Konstytucją cieszyć się poselskimi uprawnieniami i władzą, a jednocześnie nie wykonywać związanych z nimi obowiązków.

[Read more…]

Mar
25
0
Dla ochrony rodziny, demokracji i praworządności przed partyjnymi politykami

Fundacja Wolne Społeczeństwo przystępuje do społecznej i demokratycznej ochrony rodziny, demokracji i praworządności przed partyjnymi politykami, oskarżając o poplecznictwo w porywaniu dzieci oraz ich wykorzystywaniu działaczy i funkcjonariuszy rządzących partii politycznych w Polsce. Fundacja apeluje do innych organizacji i osób o przystąpienie w zakresie ich przygotowania, zadań i celów organizacyjnych do przeciwdziałania bezprawiu i bezkarności polityków. Nie wolno przekazywać politykom niekontrolowanej władzy i ogromnych środków państwowych poza nadzorem.

[Read more…]

Mar
22
0
Władza kartelu politycznego w Polsce

graniczenie udziału w wyborach prezydenckich w Polsce do kandydatów kartelu partii politycznych sprawujących władzę od dziesięcioleci jest sprzeczne z normami demokracji określonymi w Konstytucji i jest odrzuceniem demokracji w Polsce.

[Read more…]

Mar
21
0
Inicjatywa Otwartych Postępowań Sądowych

Fundacja Wolne Społeczeństwo podejmuje zadania w ramach “Inicjatywy Otwartych Postępowań Sądowych”, celem ujawnienia polskiego, niemieckiego i brytyjskiego bezprawia sądowego, w szczególności dotykającego dziecka i rodziny, wobec zablokowania przez polityków i sędziów formalnych działań prawnych w zakresie ochrony dziecka i rodziny.

W marcu 2020 r. organizacje społeczne nie mogą podejmować praktycznie żadnych działań prawnych wskutek histerii zagrożenia wirusowego szerzonej przez media i polityków, ograniczenia dostępności usług pocztowych oraz blokowania przez funkcjonariuszy państwowych korespondencji elektronicznej w związku z nieznajomością promowanego przez rząd od 10 lat “podpisu osobistego” albo w związku z chęcią powstrzymania zarzutów i krytyki ze strony społecznej. Jednocześnie narasta bezprawie urzędnicze i sędziowskie wymierzone w najsłabszych, w dzieci, kobiety, chorych. Politycy świadomie odgrywają dla sprawców tego bezprawia role popleczników. Nie ma podstaw oczekiwania, że żądania egzekwowania prawa zostaną wykonane.

[Read more…]