Apr
02
1
Wezwanie do postępowania karnego i kontroli sejmowej nadzwyczajnych czynności rządowych

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuraturę do niezwłocznego wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej w marcu 2020 r. dla korzyści osobistych, korzyści politycznych lub korzyści majątkowych przez członków Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Komendanta Głównego Policji i przez osoby współdziałające z nimi przestępstw przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w zakresie zadań ochrony zdrowia poprzez bezprawne podejmowanie poza stanem nadzwyczajnym oraz bez ujawnienia lub przeprowadzenia epidemiologicznej i ekonomicznej analizy porównawczej skutków alternatywnego działania ochronnego, czynności rządowych obejmujących ograniczanie praw i wolności obywatelskich oraz praw człowieka i praw dziecka w stopniu dopuszczalnym wyłącznie w stanie nadzwyczajnym.

Pilna PETYCJA i zawiadomienie o przestępstwie dot.: nadzwyczajnych czynności rządowych podejmowanych bezprawnie poza stanem nadzwyczajnym dla korzyści osobistych

Wezwanie do postępowania karnego i kontroli sejmowej nadzwyczajnych czynności rządowych

Wobec podejmowania bezprawnie, poza stanem nadzwyczajnym i dla korzyści osobistych przez Radę Ministrów, z wykorzystaniem Policji nadzwyczajnych czynności rządowych w zakresie ochrony zdrowia przed infekcjami wirusowymi na koszt obywateli wybranych wedle kryterium politycznego oraz na koszt najsłabszych członków społeczeństwa, Fundacja Wolne Społeczeństwo:

(1) wzywa Prokuraturę do niezwłocznego wszczęcia postępowania karnego w sprawie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej w marcu 2020 r. dla korzyści osobistych, korzyści politycznych lub korzyści majątkowych przez członków Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Komendanta Głównego Policji i przez osoby współdziałające z nimi przestępstw przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w zakresie zadań ochrony zdrowia poprzez bezprawne podejmowanie poza stanem nadzwyczajnym oraz bez ujawnienia lub przeprowadzenia epidemiologicznej i ekonomicznej analizy porównawczej skutków alternatywnego działania ochronnego, czynności rządowych obejmujących ograniczanie praw i wolności obywatelskich oraz praw człowieka i praw dziecka w stopniu dopuszczalnym wyłącznie w stanie nadzwyczajnym, z obciążeniem większością tych działań oraz większością ich kosztów obywateli nie będących wyborcami partii politycznych popierających te czynności oraz popierających Radę Ministrów, a także obywateli nie dysponujących znacznymi środkami finansowymi lub powiązaniami i wpływami społecznymi i gospodarczymi lub zawodowymi;

(2) wzywa Sejm Rzeczypospolitej i Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej do niezwłocznego objęcia jawną sejmową kontrolą poprzez dyskusję sejmową na posiedzeniu sejmowym wyżej wskazanych czynów przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego;

(3) wzywa Sejm Rzeczypospolitej i Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej do niezwłocznego udostępnienia niniejszej petycji obywatelom Rzeczypospolitej poprzez sieć Internet w całości i bez zmian.

(…)

Uzasadnienie

Działania podjęte w zakresie zadań ochrony zdrowia przed infekcjami w Polsce w marcu 2020 r. przez Radę Ministrów kierowaną przez Mateusza Morawieckiego oraz nieformalnie przez Jarosława Kaczyńskiego stanowią przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego, ponieważ mimo niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Rzeczypospolitej obejmują one ograniczenia praw i wolności obywatelskich oraz praw człowieka i praw dziecka rażąco wykraczające poza konstytucyjnie dopuszczalny zakres ograniczeń w zwykłym stanie państwa. Zarazem działania te przysparzają lub mogą przysparzać ich sprawcom korzyści osobistych, korzyści majątkowych lub korzyści politycznych, w szczególności w zakresie, w jakim składają się one na oszustwo wyborcze w wyborach prezydenckich polegające na uniemożliwianiu publicznego przedstawiania innych kandydatów niż kandydat powiązany z tymi sprawcami, były poseł jednej z partii rządzących, Andrzej Duda, a także w zakresie, w jakim obciążają one swymi kosztami osoby nie będące wyborcami partii rządzących, osoby, które nie ukończyły 60 roku życia, i w jakim blokują one roszczenia odszkodowawcze tych osób.

Decyzje o tych działaniach oraz dotyczące ich działania kontrolne podejmowane były w konflikcie interesów przez osoby powiązane osobiście lub poprzez członków swych rodzin z partiami rządzącymi w sposób pozwalający kierownictwom tych partii stosować wobec nich lub członków ich rodzin groźby pozbawienia pracy, zmniejszenia lub pozbawienia dochodów lub obniżenia pozycji zawodowej lub społecznej.

Brak niezależnej kontroli oraz wysoka szkodliwość społeczna tych działań w pełni uzasadniają podjęcie niezwłocznego i niezależnego postępowania karnego w ich sprawie oraz podjęcie jawnej i demokratycznej dyskusji w Sejmie o ich naturze, ocenie prawnej, uzasadnieniu i skutkach.

(…)

Adresaci:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa
e-mail: sekretariat_warszawa.po.gov.pl; fax: (0048) 22 21 73 250

Pani Elżbieta Witek
Pan Włodzimierz Czarzasty
Pani Małgorzata Gosiewska
Pani Małgorzata Kidawa-Błońska
Pan Ryszard Terlecki
Pan Piotr Zgorzelski
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydium Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
e-mail: listy_sejm.gov.pl; fax.: +48 22 694-22-13

#26430330.fws

Add comment

Fill out the form below to add your own comments