Apr
03
0
Zobowiązanie do wystąpienia przeciw porywaczom Adama Krupińskiego i do obrony jego praw

W nawiązaniu do przedstawionego dnia 2 kwietnia 2020 r. przez Telewizję Polską wystąpienia Agaty Kornhauser-Dudy w kampanii wyborczej jej małżonka, Andrzeja Dudy, które dotyczyło możliwości składania przez dzieci życzeń świątecznych osobom najbliższym i samotnym, Fundacja Wolne Społeczeństwo zobowiązała Agatę Kornhauser-Dudę oraz Zarząd Telewizji Polskiej do podjęcia współdziałania ze Stowarzyszeniem Wolne Społeczeństwo w celu niezwłocznego doprowadzenia do osobistego i prywatnego kontaktu Adama Krupińskiego z jego babcią, panią Teresą, i zapewnienia realizacji kontaktu zgodnej z sądową gwarancją udzieloną pani Teresie.

Pani Teresa jest jedną z osób okrutnie pokrzywdzonych przez polityków partii politycznych sprawujących w kartelowym porozumieniu od dziesięcioleci władzę z pomocą wybieranych przez nich sędziów i urzędników oraz funkcjonariuszy mediów propagandowych. Nie wolno wobec osób tak pokrzywdzonych składać pustych obietnic, jak uczynił to pan Andrzej Duda w 2015 r., by następnie zostawić je na pastwę gangów prawniczych i urzędniczych. Nie wolno w okresie wyborczym uśmiechać się do dzieci, a po wyborach zostawiać je w rękach pedofilów, jak czynił to rząd kierowany nieformalnie przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Dzieci nie są rekwizytami wyborczymi ani wyborczą dekoracją!

Polskie prawo nigdy nie dopuszczało “adopcji zagranicznej” i nie dopuszcza ani “adopcji zagranicznej” ani jakiejkolwiek innej “adopcji”. Instytucja przysposobienia jest instytucją prawa polskiego i ma treść prawną wyłącznie w systemie prawa polskiego. Na tę treść składają się wszelkie reguły postępowania sądowego i administracyjnego zapewniające ochronę dziecka pod opieką osób niespokrewnionych, a także jednolity charakter narodowy, kulturowy i polityczny Rzeczypospolitej umożliwiający taką ochronę. Tylko w takich warunkach instytucja ta może mieć w Polsce demokratyczną podstawę akceptacji. Przepis pozwalający na zmianę miejsca zamieszkania dziecka “przysposobionego” na miejsce poza granicami Rzeczypospolitej nie pozwala na pozbawianie dziecka możności korzystania z obywatelstwa polskiego ani ochrony systemu prawa polskiego. Przepis ten pozwala na pobyt dziecka za granicą w związku z wyjazdem jego opiekunów. Nie pozwala na wydawanie dziecka osobom nie gwarantującym dziecku utrzymania dlań ochrony sprawowanej przez organy Rzeczypospolitej. Prawo Unii Europejskiej nie pozwala na przeprowadzanie adopcji przez obce dla dziecka sądy ani na zabieranie dzieci z rodzin. Przepis art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 nie przekazuje jurysdykcji, a art. 8 tego rozporządzenia przekazuje ją tylko w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jej pozbawiania; nie ma też podstawy traktatowej dla zabierania dzieci w Unii Europejskiej. Wymuszone zaginięcia dzieci stanowią zbrodnię określoną prawem międzynarodowym.

#26431762.fws