Apr
23
0
Andrzej Duda oskarżony o prezydenckie poplecznictwo w porywaniu i wykorzystywaniu dzieci

Fundacja Wolne Społeczeństwo oskarża Andrzeja Dudę, ubiegającego się o ponowne powierzenie mu urzędu prezydenta, o czyny poplecznictwa wypełniające znamiona przestępstwa znieważania obywateli, a wśród nich — osób wspierających oskarżyciela, wolontariuszy i działaczy oskarżyciela, poprzez naruszające istotę prawa do społecznej ochrony dziecka, umyślne i dokonywane dla osobistych i politycznych korzyści ignorowanie oraz ukrywanie społecznego sprzeciwu wobec zbrodni na dzieciach oraz ignorowanie potrzeby ochrony dziecka i rodziny drogą egzekwowania prawa.

Oskarżenie dotyczy czynów ciągłych w okresie czasu od dnia 6 marca 2013 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r. włącznie, obejmujących: poplecznictwo w porwaniach dzieci z Polski i z polskich rodzin, w ich wykorzystywaniu oraz w ich dostarczaniu zagranicznym pedofilom; także w zakresie czynów zbrodniczych: gwałtu i okaleczenia dziecka, jak również zaniechanie czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji i praworządnością działania rządu oraz niewykonanie swych wyborczych zobowiązań do ochrony dziecka i rodziny mimo ujawnienia uśmiercenia “adoptowanego” dziecka do celów transplantacyjnych w USA, mimo ujawnienia wiedzy polskiej urzędowej opiekunki prawnej innego dziecka wysyłanego do USA z Polski pod pozorem “adopcji” o takim medycznym wykorzystywaniu w USA dzieci “adoptowanych” z zagranicy, mimo braku w prawie polskim podstawy prawnej dla “adopcji zagranicznej” polskiego dziecka, mimo ujawnienia wymuszania przez sądowy gang na matce we Wrocławiu oddania młodszych dzieci do “adopcji” w zamian za zostawienie jej starszego dziecka. W związku z organizowaniem wyborów prezydenckich podniesiono zarzut ukrywania licznych zbrodniczych czynów przeciwko dziecku i rodzinie przed obywatelami i wyborcami, oraz ukrywania przed obywatelami i wyborcami licznych obywatelskich sprzeciwów podnoszonych wobec tego koszmaru.

Oskarżony w ewentualnym oczekiwaniu korzyści osobistych wzajemnych od polityków partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska i powiązanych z nimi funkcjonariuszy rządowych dopuścił się zarzucanego przestępstwa umyślnie celem umożliwienia osobom trzecim bezkarnego organizowania “adopcji” wbrew ustawie oraz wykorzystywania dzieci, a także umożliwienia im popełniania takich czynów przestępnych z narażeniem zdrowia lub życia dziecka oraz poza wszelką niezależną kontrolą. Działania oskarżonego stanowiły poprzez znieważanie osób występujących o ochronę dziecka oraz rodziny i współdziałających z oskarżycielem istotną przeszkodę staraniom oskarżyciela o sądową i publiczną ochronę dziecka i ochronę rodziny w zakresie celów statutowych oskarżyciela. Zablokowanie społecznego dostępu do mediów finansowanych z pomocnictwem oskarżonego miliardowymi kwotami przeznaczonymi na partyjną propagandę, jak również brak pełniącego społeczną funkcję informacyjną i ostrzegawczą niezależnego sądownictwa zdolnego do wspierania organizacji społecznych przeciwko przestępczości organizowanej z poparciem partyjnych polityków, posłużyły ukryciu okrutnego naruszaniu praw człowieka i praw dziecka. Do popełnienia przestępstwa wykorzystano możliwość faktycznego powoływania na stanowiska sędziowskie osób mających polityczne poparcie, mimo braku podstawy prawnej takiego powoływania potwierdzonego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. (sygn. akt: SK 43/06), jak również możliwość faktycznego utrzymania na stanowiskach sędziów osób powołanych przez “Radę Państwa” niedemokratycznej i totalitarnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mimo konstytucyjnego wymogu powoływania sędziów przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Czyny objęte oskarżeniem są wyjątkowo szkodliwe społecznie i godne potępienia. Polskie prawo nigdy nie dopuszczało i nie dopuszcza “adopcji zagranicznej” ani zabierania dzieci z rodzin polskich obywateli przez obce sądy lub urzędy. Instytucja przysposobienia jest instytucją prawa polskiego i ma treść prawną wyłącznie w systemie prawa polskiego. Na tę treść składają się wszelkie reguły postępowania sądowego i administracyjnego zapewniające ochronę dziecka pod opieką osób niespokrewnionych, a także jednolity charakter narodowy, kulturowy i polityczny Rzeczypospolitej umożliwiający taką ochronę. Tylko w takich warunkach instytucja ta może mieć w Polsce demokratyczną podstawę akceptacji. Przepis pozwalający na zmianę miejsca zamieszkania dziecka “przysposobionego” na miejsce poza granicami Rzeczypospolitej nie pozwala na pozbawianie dziecka możności korzystania z obywatelstwa polskiego ani ochrony systemu prawa polskiego. Przepis ten pozwala na pobyt dziecka za granicą w związku z wyjazdem jego opiekunów. Nie pozwala na wydawanie dziecka osobom nie gwarantującym dziecku utrzymania dlań ochrony sprawowanej przez organy Rzeczypospolitej. Prawo Unii Europejskiej nie pozwala na przeprowadzanie adopcji przez obce dla dziecka sądy ani na zabieranie dzieci z rodzin. Przepis art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 nie przekazuje jurysdykcji, a art. 8 tego rozporządzenia przekazuje ją tylko w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jej pozbawiania; nie ma też podstawy traktatowej dla zabierania dzieci w Unii Europejskiej. Wymuszone zaginięcia dzieci stanowią zbrodnię określoną prawem międzynarodowym. Działania oskarżonego świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, prawdopodobnie wynikającej z uwikłania w polityczne powiązania.

Fundacja Wolne Społeczeństwo wnosi o pilne rozpatrzenie sprawy. Oskarżony działał także na szkodę społeczeństwa i państwa, w rażącej sprzeczności ze swymi wyborczymi zapowiedziami, nie stosując narzędzi ochrony prawnej obywateli przed polityczną i rządową przestępczością. Nie wykorzystał dla ochrony obywateli narzędzi prawnych i politycznych, którymi dysponował, czyniąc je w ten sposób dysfunkcyjnymi. Państwo pozbawione demokratycznych narzędzi przeciwdziałania politycznej i rządowej przestępczości traci możność pełnienia swych funkcji. Poplecznictwo prezydenckie w popełnianiu zbrodniczych czynów przeciwko dziecku i rodzinie uzasadnia potraktowanie sprawy jako wyjątkowo pilnej mimo zagrożeń infekcjami wirusowymi, i jej rozpatrzenie w czasie pozwalającym na uzyskanie ochrony dziecka i rodziny poprzez danie wyborcom przed ich ostateczną wyborczą decyzją w sprawie powierzenia oskarżonemu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej możliwości rzetelnej oceny jego kandydatury, za którą stoi propagandowa potęga mediów masowych, rażąco nierzetelnych i podporządkowanych partii rządzącej organizującej kampanię wyborczą oskarżonego w warunkach zablokowania demokratycznej dyskusji przedwyborczej. Wobec blokowania narzędzi ochrony prawnej obywateli przed polityczną i rządową przestępczością i jednoczesnego niszczenia demokratycznej konkurencji politycznej, w procederze stwierdzanej badaniami politologicznymi kartelizacji partii politycznych, przesłankami pilnego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy są też normy wskazane przez Państwowa Komisję Wyborczą w 2020 r.: “Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu”. Ujawnienie w rzetelnym postępowaniu sądowym zarzutów przeciwko kandydatowi w wyborach prezydenckich jest niezbędnym składnikiem procesu wyborczego i ustalania woli narodu.

2020-04-20 (#26456666.fws)

Adresaci:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
e-mail: 2k_warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl; fax.: 22 553 92 64

Do wiadomości:

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Pan Sylwester Marciniak
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej
Pani Magdalena Pietrzak
Państwowa Komisja Wyborcza
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: biuro_kbw.gov.pl; fax.: 22 622 35 71, 22 629 39 59

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Adam Bodnar
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika_brpo.gov.pl; fax.: 22 827 64 53

Dot.: przestępstwa prezydenckiego poplecznictwa w porywaniu i wykorzystywaniu dzieci; postępowania o sygnaturze akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście: PR 1 Ds. 1184.2019

URL: http://wolnespoleczenstwo.org/pl/miedzynarodowy-system-wykorzystywania-polskich-dzieci/

URL: http://wolnespoleczenstwo.org/pl/narzady-do-adopcji/

URL: http://wolnespoleczenstwo.org/pl/apel-pedagogow-o-miedzynarodowa-ochrone-polskich-rodzin/