May
03
0
Demand for a constitutional protection against illegal court’s composition in Poland / Żądanie ochrony konstytucyjnej przed nielegalnym składem sądu w Polsce

A lonely mother in Poland is demanding a temporary protection by a decision of the Polish Constitutional Court against illegal court’s composition and lack of hearing in the appellate proceedings in the case of her child and her maternal rights. / Samotna matka w Polsce domaga się tymczasowej ochrony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przed nielegalnym składem sądu i brakiem wysłuchania w postępowaniu apelacyjnym w sprawie jej dziecka i jej praw macierzyńskich. / Una madre solitaria en Polonia exige una protección temporal mediante una decisión del Tribunal Constitucional polaco contra la composición ilegal del tribunal civil y la falta de audiencia en los procedimientos de apelación en el caso de su hijo y sus derechos maternos. / Eine alleinerziehende Mutter in Polen fordert durch eine Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts einen vorübergehenden Schutz gegen die rechtswidrige Zusammensetzung des Zivilgerichts und die mangelnde Anhörung im Berufungsverfahren im Fall ihres Kindes und ihrer mütterlichen Rechte.

[Read more…]

Apr
20
0
National Public Prosecutor in Poland refused to investigate the enforced disappearances of children / Prokurator Krajowy w Polsce odmówił śledztwa w sprawie wymuszonych zaginięć dzieci

The Polish National Public Prosecutor (being the head of the National Public Prosecutor’s Office and acting as the vice Public Prosecutor General) refused to open an investigation concerning the formal notification filed by Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS, Free Society Foundation) in March 2023 about child abductions concealed as “child adoption” and organized by functionaries acting as “judges” in Poland. The Prosecutor has been informed that the case should be classified as a crime of enforced disappearances of children. / Polski Prokurator Krajowy (będący kierownikiem Prokuratury Krajowej i działający jako zastępca Prokuratora Generalnego) odmówił śledztwa w sprawie formalnego zawiadomienia złożonego przez FWS w marcu 2023 r. o uprowadzeniach dzieci, skrywanych jako “adopcje dzieci” i organizowanych przez funkcjonariuszy działających jako “sędziowie” w Polsce. Prokurator został powiadomiony, że sprawa powinna być klasyfikowana jako zbrodnia wymuszonych zaginięć dzieci.

[Read more…]

Apr
19
0
Charges of child abductions against a Polish court / Zarzuty porwań dzieci przeciwko polskiemu sądowi

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS, Free Society Foundation) demanded on 19 April 2023 from the president of the district court in Wroclaw, Sąd Rejonowy dla Wrocławia — Śródmieścia, functionary: Anna Kochan, an official response to the charges of the court’s instrumentality in child abductions disguised as “international adoptions”, and to the suspicion of a clique formation among the court employees (judges). / FWS wezwała dnia 19 kwietnia 2023 r. prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia — Śródmieścia we Wrocławiu, funkcjonariusz: Anna Kochan, do formalnej odpowiedzi na zarzuty sądowego pomocnictwa w porwaniach dzieci maskowanych jako “adopcje zagraniczne”, i na podejrzenie tworzenia “kliki” pracowniczej (sędziowskiej):

[Read more…]

Apr
16
0
Petition against judicial impunity / Petycja przeciwko bezkarności sędziowskiej

With the “Petition against judicial impunity” of 2023 Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS, Free Society Foundation) demands an effective regulation of disciplinary proceedings concerning judges in Poland and in the European Union (EU). / “Petycją przeciwko bezkarności sędziowskiej” z 2023 r. FWS domaga się skutecznej regulacji postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów w Polsce i Unii Europejskiej (UE).

[Read more…]

Apr
15
0
Infringement of the obligation to allow civil participation in human trafficking prevention / Naruszanie obowiązku dopuszczenia społecznego udziału w zapobieganiu handlowi ludźmi

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS, Free Society Foundation) indicates the judicial obstruction of civil participation in preventing human trafficking and preventing children from abduction as an infringement of Poland’s international obligations. / Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wskazuje sądowe udaremnianie społecznego udziału w zapobieganiu handlowi ludźmi i porwaniom dzieci jako naruszenie międzynarodowych zobowiązań Polski.

[Read more…]

Nov
24
1
Homeless family maltreated by public prosecutor in Poland / Bezdomna rodzina maltretowana przez prokuraturę w Polsce

A homeless mother was arrested in Poland for having no warm place for her child:
/ Bezdomna matka została aresztowana w Polsce za brak ciepłego miejsca dla dziecka:

[Read more…]

Mar
29
0
The EU against the right to a democratic court / UE przeciwko prawu do demokratycznego sądu

The judgement passed on 2022-03-29 by the Court of Justice of the European Union constitutes the European Union’s (EU) formal judicial support for the communist dictatorship legacy in Poland exactly in the time, when Europe should unite against dictatorship and around democratic values. Refusing or questioning the right to a court composed democratically may further endanger family protection in the EU.

[Read more…]

Jan
03
0
Motion for penal proceedings against judge of family court in Dresden

Fundacja Wolne Społeczeństwo demands penal proceedings against a judge in Dresden who illegally reopened the family proceedings that had been already concluded with binding court decision and with the confirmation of the full and sole parental authority of the mother. After the reopening, the judge decided against the mother. The case concerns now the legal norm of a binding effect of a court decision. German officials chose to deliberately ignore the case.

[Read more…]

May
01
0
The medical catastrophe caused through disinformation / Medyczna katastrofa przez dezinformację

With the eager help of the social media companies the government in India is suppressing negative posts in their services about the medical situation. The governmental disinformation may have caused the medical catastrophe in India as the people believed that the epidemic risk has gone.

Z gorliwym wsparciem spółek prowadzących serwisy mediów społecznościowych rząd w Indiach tłumi negatywne wiadomości w tych serwisach o sytuacji medycznej. Rządowa dezinformacja mogła spowodować medyczną katastrofę w Indiach, gdyż ludzie uwierzyli, że ryzyko epidemiczne przeminęło.

[Read more…]

Jul
15
0
Pedofilskie lobby w rzekomej komisji antypedofilskiej

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Sejm Rzeczypospolitej do odstąpienia w dniu 15 lipca 2020 r. w czasie 14 posiedzenia Sejmu 9 kadencji od czynności “powołania 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”,

[Read more…]

Jun
01
0
Notification of a fraudulent legal representation / Powiadomienie o oszukańczej reprezentacji prawnej

I.EN.

Fundacja Wolne Spoeczestwo (FWS) demands that the Hodge Jones & Allen Solicitors immediately stop the fraudulent case preparation for the defence of Ms B., a Polish mother whose child has been abducted in England and given into adoption on a false ground of the EU law by an English judge cooperating with Polish officials and a swindler detective with governmental connections and buffoon reputation in Poland to outsmart the mother having no idea of law, no sufficient command of English language and possibly some difficulties in reasoning.

[Read more…]

May
29
0
Wezwanie do wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego wszczęcia postępowań przeciwko osobom bezprawnie zajmującym stanowiska w Sądzie Najwyższym, jak również — w trybie udostępnienia informacji publicznej i za pomocą poczty elektronicznej — do powiadomienia FWS o numerach lub sygnaturach akt właściwych postępowań dotyczących tych osób.

FWS wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do niezwłocznego opublikowania w Internecie opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o zasadniczych zarzutach przedstawionych załączoną petycją FWS z dnia 2020-05-27 (26509627.fws).

[Read more…]

May
08
0
FWS zarzuca sędziom Sądu Najwyższego poplecznictwo w fałszowaniu wyborów

Fundacja Wolne Społeczeństwo zarzuca sędziom Sądu Najwyższego pomocnictwo udzielane politykom partii politycznych i współdziałającym z nimi urzędnikom oraz funkcjonariuszom mediów rządowych: (1) w fałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2019 r. oraz wyborów prezydenckich w 2020 r.; (2) w obsadzaniu i dopuszczaniu sprawowania urzędów sędziowskich wbrew prawu od 1997 r., i to w recydywie, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 29 listopada 2007 r. pod sygnaturą akt: SK 43/06; (3) w ukrywaniu innych czynów przestępczych przeciwko demokracji i praworządności oraz przeciwko normom praw człowieka, popełnianych lub organizowanych w Polsce bezkarnie przez polityków partii politycznych; także (4) w czynach zbrodniczych przeciwko dziecku i rodzinie, w szczególności w organizowaniu porwań i wykorzystywania dzieci pod pozorem “adopcji” zagranicznej.

[Read more…]

Apr
30
0
FWS w sprawie nielegalnych działań prezesa Sądu Najwyższego

Fundacja Wolne Społeczeństwo wzywa Prokuraturę do niezwłocznego wszczęcia postępowania karnego w sprawie ukrycia zarzutów przeciwko ważności wyborów parlamentarnych w 2019 r., niezgodnego z prawem powołania sędziów, bezprawnej obsady sądów, niezgodnego z prawem powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w osobie Małgorzaty Gersdorf i niezgodnego z prawem pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, oraz niezwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego przez M. Gersdorf.

[Read more…]