May
03
0
Demand for a constitutional protection against illegal court’s composition in Poland / Żądanie ochrony konstytucyjnej przed nielegalnym składem sądu w Polsce

A lonely mother in Poland is demanding a temporary protection by a decision of the Polish Constitutional Court against illegal court’s composition and lack of hearing in the appellate proceedings in the case of her child and her maternal rights. / Samotna matka w Polsce domaga się tymczasowej ochrony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przed nielegalnym składem sądu i brakiem wysłuchania w postępowaniu apelacyjnym w sprawie jej dziecka i jej praw macierzyńskich. / Una madre solitaria en Polonia exige una protección temporal mediante una decisión del Tribunal Constitucional polaco contra la composición ilegal del tribunal civil y la falta de audiencia en los procedimientos de apelación en el caso de su hijo y sus derechos maternos. / Eine alleinerziehende Mutter in Polen fordert durch eine Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts einen vorübergehenden Schutz gegen die rechtswidrige Zusammensetzung des Zivilgerichts und die mangelnde Anhörung im Berufungsverfahren im Fall ihres Kindes und ihrer mütterlichen Rechte.

(…) Zaskarżenie konstytucyjne stanowi reakcję na faktycznie dokonywane w polskim sądownictwie sprowadzanie standardu kontroli odwoławczej w postępowaniu sądowym o szczególnej wadze — prowadzącym do orzeczenia o pozbawieniu dziecka opieki macierzyńskiej — do poziomu standardu postępowania sądowego dopuszczalnego uprzednio w Polsce tylko w postępowaniu uproszczonym i w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń: do orzekania jednoosobowego i niejawnego, a to w warunkach braku niezależnego od władzy wykonawczej wybierania sędziów. (…)

Has. dok. (PDF, IPFS, HTTP):

ab0e227c5fa0c26e - http://ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmQVyaRqukBtEKTWh6k9Qw7pkmaDjR … y-skarga-bezp-jednoos-niejawn-post-apelac-20230427-an-d-nf-h.pdf